المثقف - ترجمات ادبية

شان??? م?ن?درام? / رسل?مان گ??ا??

نص مسرحيّة: مونودراما (رحيق) باللغة الكردية

تأليف : مسلم بديري

 

 

ل? ف??سبوو??و?

شان??? م?ن?درام?

(ش?ل?? گو?)

 

نوس?ن?/ د.مسلم بد?ر?

و?رگ??ان? ل? ع?ر?ب??و?/ سل?مان گ??ا??

 

شو?ن ح?وش?? ما????، ل?وان??? واب?، شو?ن??? ل? ح?وش?? مال?? د?چ?ت، پانتا???? ب?رامب?ر چوار د?رگا? داخراو، ??ر د?رگا??? ر?نگ??? ج?اواز? ????، وا پ?د?چ? ژوور? خ?وتن بن ?ا ?اوش?و?? ئ?و، ل?و

ان?? واش ن?ب?ت، ل?وان??? ت?ن?ا د?رگا ب?، ل?وان??? ئ?گ?ر ب?ر?ن?و? ب? ژوور? تر بچن ?ان ب? ش?قام ?ان ب?

ما???? تر، ئ?گ?ر ب?ر?ن?و?، ر?نگ? ب? د?رگا? تر بچن ?اخود ب? د?وار??? ??ن?ر?ت? ب?لام نا?ر?ن???و?، ?? د?زان? د??ر?ن?و??ان نا?ر?ن?و?.

ل?س?ر د?وار??ان دوو و?ن? ل? چورچ?و? جوان و ب? پ?ت??? ??ش ???واسراون، ??????ان و?ن?? پ?او??? گرژ و م?ن? ?اخود ?ار?گ?ر? ل?س?ر ?وخسار? ب?د? د??ر?ت، ب? سا?ا چوو د?ار? ب?لام قژ? ر?ش?،ئ?و?? ج?ا?? د??ات?و? گو????ان??ت? و??و ئ?و?? ?? ب?ابن . و?ن???? تر و?ن?? ئافر?ت??? ?ام?? ل?س?ر ل?و??ان? ??چ جوول???? ب?د?ار نا??و?ت ب??ام ?ات?? ب? وورد? س??ر? د???? وا??ست د???? ?? ز?رد?خ???? د??ات . ?ات? س??ر? ??ردوو و?ن? د????ت وا ??ست د???ت ?? نال?بار????? ?ا ن?گونجان?? ل? ن?وان?ان دا ????، ?اخود ل? ژ?اندا ل? ??? ن?گ??شتوون .

ب???رحا? ??ر چ?ند? شو?ن??? ??چ? ل? ن?? ب?لام ر?? و پ?? د?ار? ب??? وا? ب? د?چ?ن ?? ما??? ب?ت، ئ?گ?ر ئ?و ب?رز?راو? ن?ب?ت ?? ل? ناو?راست? شو?ن????? و ب? ت?واو? ب? گ?ر د?چ?ت و??و ئ?و?? ناو? مردوو? ل?س?ر د?نووسر?ت، ??ر ?? چاوت پ? د???و?ت د?ن?ا د?ب?ت ?? ئ?و? گ???.

پ?ش ئ?و?? پ?رد? ??لبدر?ت?و? گو?بست? موز???? د?ب?ن چا?تر وا?? پارچ???? ل? موز??? (Seasid off your dreams) ب? موز???ان? تور? (موراد شو?ر? عل?).

پاش ?ردن?و?? پ?رد? ش?ل?? گو? د?ب?ن?بن ?? ئافر?ت??? ل? ت?م?ن? س? ب? چل سا? د?ب?ت، جوان و ر??وپ???، ر?شنا????? ?ز ل? چوارد?ور? ????، ل? پ?ش ????? ل? و?ن??ان د?و?ست?ت ب? ئ?و? روونا?? و?ن???مان پ?شادان بدات، ش?ل?? گو? ب? لا? و?ن??? د?روان?ت .

ش?ل?? گو?/ .... (ب? چرپ? د?دو?) باو?? ....باو?? ب??? ت? ??ر باو?م? ?? ل? و?ن??? دا?ت، ئ?زان?؟ ئ?م?و?ت شت??ت پ? بل?م (ب? د?نگ?) ب??ام پ?ش ئ?و? د?ب?ت ب?ل?نم بد??ت? ...باو?? ....باو?? ب?س ئ?مجار? گو?م ل?بگر? ت?ا?? .ب?س ئ?مجار?...پ??مانت د?د?م?....د?زانم و??و ??موو جار?? پ?م د???? ...ب? ت?واو? د?زانم گفتوگ?? ئافر?تان س?بار?ت ب? ت? ت?ن?ا ز?ر بل????? ب? مانا?? . ب??ام پ?و?ستم ب?و??? ?? گو?م ل?بگر?ت (ب?ش?و????? ??ستر? ?اوار د??ات) باو?? .... باو?? (د?نگ??? د?نگ د?دات?و? ش?ل?? گو??ش ب? ن?گ?ران? ل? شو?ن??? د?ت و د?چ?ت) . ب? د?نگ???? ??م (ب?رامب?ر و?ن?? ئافر?ت??? د?و?ست?ت ?? روونا?? ل?س?ر?) دا??? ... دا??? ...د?م?و?ت ب? گو?تا بچرپ?نم ...ن?خ?ر...ن?خ?ر نام?و?ت گو?? ل?مان ب?ت ئ?و?? د??ل?م با ل? ن?وان خ?م و خ?ت ب?ت .. (ب?ش?رم?و? ز?رد?خ?ن???? د??ات) ب??? ..نا نا ن??ن? ن?? ب??ام ل?وان??? ئ?و?? ب? ت? د???م ئ?و پ?? ناخ?ش ب?ت ... دا??? و??و د??ب?ن? گ?ور? بووم . بووم ب? ?چ??? عاز?ب (.(ب? چوارد?ور? خ?? د?سور?ت?و? و د?خ?ش?).) ??شتا چاو??وانم ب??ام د?خ?شم (ب?ش?رم?و? پ?د???ن?) ..دا??? (ب? دوو دل??و?) ب?وام پ? ب?? ل?وان??? ئ?ستا ب?ت ?ان پاش ??م??? تر... ?? د?زان?ت؟ ل?وان??? سب?? ب?ت ... ?? ئ?زان?ت؟ (د?نگ? د?رگا، ??م?? ب?د?نگ? دوبار? د?نگ? د?رگا) دا??? د?چم جواب? ت?ل?ف?ن??? د?د?م?و? .. نا نا جواب? ناد?م?و? (ت?ز?? د?و?ست? دواتر ب? ??واش? د?روات) . ل?وان??? ئ?م? ?چ? ?اور???م ب?ت .... ??چ? ن?? جگ? ل?و باس? ....ب?لام ئ?ستا ناتوانم گو? ل? ??چ بگرم . (ب? د?نگ?، دوبار? ل? د?رگا د?در?ت?و?) ئ???? جواب? ناد?م?و? ئ?زانم ئ?ستا ز?ر ب? دل??? ساد?و? ت? باش?؟ نا ??رگ?ز وا ناب? ئ?و ب? ئ?نق?ست وام ل? د??ات ?? ب?رم ب??و?ت?و? ?? باش ن?م د?ل? (لاسا?? د?نگ??? تر د??ات?و?) ئ?لووو ب?ل? ئ?و ز?ر جان? و ??چ در?خ? ب? ب?خت?و?ر? من نا?ات د?ل? ??موو شت?? د???م ب??ام نا???ت ....ب?ل? ?ات?? پ?او? گ?نج? خاو?ن ق?رز???? ب? نان? ئ?وار? داو?ت ?رد ب? ئ?نق?ست مال?? ب? ج? ??شت و ر??شت ب? ت?ن?ا ئ?و? ل?گ??دا ??شت?و? ...(د?گ?ر?ت?و? س?ر ش?و? ئاخاوتن? خ??? و ب? ئازار?و? پ? د???ن?) ??مووان ل? ئازار??ان ?ا د???ن ..??مووان ب? زرد?خ?ن????? در?زن?و? ل? ئازار??ان ?ا د???ن.... ب?ل? ?ا د???ن .ب? ت?ن?ا من ئاز?ر??ان ب? دوواو?من و ل??ان د?رباز نابم (ز?نگ? ت?ل?ف?ن) ئ???? دا??? ر?نگ? ??ر ئ?و ??س? ب?ت ?? ل? د?رگا? دا ....نا نا ....ناتوانم گو?? ل? بگرم ?ات?? بر?ار? خ?? ب? د?نگ??? گ?ور? ب?س?رما د?خو?ن?َت?و? . .. (??و? د?دات لاسا?? د?نگ? ب?ات?و?)... شار?وان? بر?ار?دا ?? گ?ر? ناو ما???ان لابدات، چون?? ب?ن? پ?س و ژ??راو? د?رد???ن، ب? پ?? ئ?و?? زانا?ان? ناو خ? ئ?م??ان د?رخستوو? . (د?گ???ت?و? س?ر د?نگ? خ?? ب? ?ز? و غ?مبار?و? ل? س?ر ب?زا????? داد?ن?ش?ت) ....گو??ت ل? بوو؟ د???ن ئ?و? گ?ر? ... نا نا باو?ر?ان پ? م???، ب? ??مو?ان د???ن ئ?و? گ?ر ن??، ئ?و? باخچ????? جوان? و دوا گو?? جوان? خ?م ل? شارد?ت?و? ب? ئ?و?? پ?ش??ش? ب??م ئ?و ?ات?? ?? د?گ?ر???و? . ??تا?و ئ?گ?ر ن??انتوان? ج?اواز? ل? ن?وان گ?ر و باخچ? ب??ن ئ?وا ???ان ل? د?گرم ئ?و باخچ??? لابد?ن، ل?ر? دوا گو?? من? ل??? .(ب?خ?را?? ??لد?ست? و پ?رداغ?? ئاو د???ن?ت) د?ب?ت ??موو ر?ژ? ئاو? بد?م ب?ئ?و?? ???ن?و?ر?ت . (ل? پ?رداغ???? د?ست? د?روان?ت ?? و?ن?? خ?? ت?دا د?ر??وتوو?، ل? د?رگا د?در? ب??ام ش?ل?? گو? س??ر? خ?? د??ات ل? ناو پ?رداغ??? ...ب? د?نگ???? ??م ...ب?د?نگ??? مندالان? ?اوار د??ات) دا??? ...دا??? د?رگا?? ب??و? ??نگ? ئ?و? ?اور?????م ب?ت ئ?ر???ان? قوتابخان?? ج? ب?ج? ?ردوو? و ?اتوو? پ???و? بچ?ن? د?ر?و? ئ?م?? ر?ژ??? ج?اواز?، د?ب?ت ??موو گول??ان بفر?شم، ناگ?ر?م?و? تا?و س?ب?ت??? ب?تا? ن???م .... ب?جوانتر?ن گو??و? د? گ?ر?م?و? و ??موو ر?ژ?? ئاو? د?د?م ....??موو چر????? ??تا ئ?و ر?ژ? ?ات و وامزان? (د?نگ? د?رگا قس?? پ? د?ب?? , ب? چ?ند چر????? روونا????ان ?ز د?بن ل?گ?? د?نگ? د?گا د?رگا ??ن??? د??ر?ت?و? و روونا????? ر?شند?ب?ت?و? ل?گ?? بوون? ?ورس??? ?? پ?او??? د?ست?رد ب? جل? د?ت?ر?و? ل?س?ر? دان?شتوو?، ??روو? ل?و?ن?? باو??????، ش?ل?? گو? د?و?ست? د?ب?ت? د?م?ن??? پان?رام? .... ب? د?نگ? ... د?نگ? ??ناس? ب??? ... ب? چرپ?و?) ... گو?م ل? د?نگ? باو? بوو ?? پ?? د?گوت . (لاسا? باو?? د??ات?و?)

- ?? پ?? وت? ?? من ?چم ????؟

- ب? د?نگ? .

- ل? ?و? ئ?وت ب?ن?و? ... ت? ئاگات ل? قس?? خ?ت ن?? ??چ? د?ل??، ت? ب?چاو? خ?ت?و? س??ر? خ??? د????ت .

- ب? د?نگ? .

- من ??چ ?چم ب? خ?ش?و?ست?? و شوو ?ردن ن?? . من پ?او??? س??تم ت? د?گ??ت ... چ?ن د?ل?? ?? من ?چم ???? .

(د?گ?ر?ت?و? س?ر د?نگ? خ?? و??و ئ?و?? ?? ل? خ?و دا ب?ت ووش?? خ?ش?و?ست? ل? گو?? د?زر?نگ?ت?و?)

خ?ش?و?ست? ..خ?ش?و?ست? .مانا? ئ?و ووش?م ن?د?زان? تا?و گول??م دا?? د?ست ئ?و ?چ? ... گو???? سوور بوو ... ن?خ?ر . خ?ش?و?ت????? ?راس??? سپ? ل?ب?ربوو .. نازانم ب?رم نا??و?ت?و? .?? ر?نگ? ?راس???? چ?ن بوو . ب?لام ب?رم د?ت ?? ??ستم ?رد ?? خوداش ئ?م ?ار?? پ? خ?ش بوو ... ت?ن?ا ئ?و ?ات? مانا? ئ?و وش?م زان? (ب? ت?رامان?و? د?م?ن?ت?و? تا?و د?نگ? د?رگا ب? ئاگا? د???ن?ت?و? .... ب?د?نگ??? گ?نجان?و? .

د?ب?ت ئ?و? ?اور? ?چ??انم بن ?اتوون تا?و ل?گ??ما ئا??نگ? ل? دا??بوون? من بگ?رن .(ب? ر?ز?و? بانگ د??ات ...) دا??? ??موو شت?? ئاماد??? ب? ئا??نگ گ?ران، ب??? ئا??نگ د?گ?ر?ن و ??موو?ان ئاماد? د?بن .م?م??ان د??وژ?ن?ن?و? (ب? ماو???? رونا?? ?ز د?ب?ت ....ب?د?نگ???? ??م ...روونا????? ر?شن د?ب?ت?و? و م?ز?? ب?د?ر د???و?ت ?? چ?ند?ن م?م? ل?س?ر?) ئا??نگ د?گ?ر?ن و ??ناس??انمان ل????تر نز?? د?ب?ت?و? ئ?گ?ر چ? ??ر??? ل? شو?ن??? ج?اواز ?اتوون ???د?گرن (ل? موم??ان نز?? د?ب?ت?و?) ب??? ل?گ?? مندا (م??ا) د?ت?ر جوان??? و (ل??لا)? خ? ب? زل زان و (???فا)? ر?ش ئ?سم?ر و ر?? و پ?? فوو ل? موم??ان د????ن .??موومان د?خ?ش د?ب?ن ب? ر??شتن? سال?? ل? ژ?انم ?? گ?ران?و?? ب? ن?? . سال??? تر د?ت ?? ل?وان??? ب?ت و ل?گ?? خ??دا ... (روونا?? ?ز د?ب?ت ب? ماو???? دواتر ر?شن د?ب?ت?و?،موم??ان ن?ماون ش?ل?? گو??ش باو?ش? ب? گ?ر??? دا ?ردوو?) ن?خ?ر نا??لم د?ن?وا??م لا بب?ن گو????? من ل?ر??? نا ... نا....(دانگدان?و?? ووش?? نا ل? پانتا????? د?م?ن?ت?و? تا?و د?نگ? د?رگا نا???ل?ت، ب? ماو???? روونا?? ?ز د?ب?ت ر?شن د?ب?ت?و?، ?ورس??? د?رد???و?ت ?? پ????ر? پ?او??? د?ست?رد? ل?س?ر? ب? جل و ب?رگ? ئ?نداز?ار? ?? ب?رام??ر و?ن?? باو? دانراو?، ش?ل?? گو??ش ل? لا???? ئ?و د?م?ن? و?ستاو?) ن?خ?ر گو?م ل? ن?? چ? د?ل?ن ب??ام ??و? د?د?م... ب? خ?م ن?? ! ب?لام ب? ئ?و?? ب? ?چ? ?اور??انم باس ب??م ?? چ? رو? داو? (س?ر? د?ن?ت? پ?ش و د?ست ل? بنا گو?? داد?ن?ت ب? ئ?و? ب? باش? گو?? ل? ب?ت) ب??? ئ?و?ا باشتر? ..(ل?گ?? ??ناس????? سارد ?اوار?? د??ات) چ? ...ئ?و?? باو?م ووت? ب? ?اور??انم بل?م؟ (لاسا?? د?نگ? باو?? د??ات?و?).

- ف?رموو ب? د?ر??و? پ?ش ئ?و?? د?رت ب??م من ?چم ن?? !

(د?گ?ر?ت?و? س?ر د?نگ? ئاسا?? خ??) ...ب???... ?ِ?نگ? .... ل?وان??? ..(د?ست ب? قژ? داد?ن? ?? سپ? بوو?)ئا?ا من ?چم؟من ??م؟ (ب? گرنگ? پ?دان?و?) ئ?و? گرنگ ن??، گرنگ ئ?و??? ?? ر?گا?ان ن?د?م ئ?و باخچ???م لابب?ن .

(???د?ست? ب? ن?گ?ران??و? د?ت و د?چ?) ..?ات ن?ماو?، پاش ??م??? تر ?ر??اران? شار?وان? ل? گ?? س?ر??? وورگ زل????ان ب?ن .....ئ????????????? ....وابزام ئ?و شو?ن? ج?گا? ئ?وان ناب?ت?و?، ??موو ??وا?? ئ? دون?ا?? ???د?مژن، گرنگ ن?? ?? من بخن??م . ب??ام د?ترسم گو?? جوان???م بخن?? . س?ر??? شار?وان? ل?س?ر? داد?ن?ش?چت و ب?وپ?ر? دلچخ?ش??و? ?اوار د??ات ...د??ر? چا???م ب? ب?نن، ئ?نجا ب?وپ?ر? خ?ش??و? ل? ?ر??ار??ان د??وان? ?? خ?ر??? لادان? باخچ???من، ر?نگ? ????? خ?ش? ل?و? بب?ن?ت ?? پ?? ل?س?ر گولچ???م دابن?ت .

(د???و?ت? س?ر چ?? و د? ق?ژ?ن?ت) ...نا ...نا ناتوانم ئ?و? ب?چن?م? ب?رچاو? خ?م، راست? ئ?وان مانا? خ?ش?و?ست? نازانن، ب?لام ئ?و ?ار? نا??ن، ر?نگ? بزانن جوان? چ??،ل?وان?ش? ن?زانن ...?? د?زان?ت؟ ب??ام ?ار?سات? گ? ئ?وان ن?زانن جوان? چ??؟!

ر?نگ? ئ?ستا ئ?و ب?ت و ر?گا?ان پ? بگر?چ ?? ئ?و ?ار? ن???ن و د?رس?چ??ان بدات? ?? مانا? جوان? و خ?ش?و?ست? بزانن ... د?ب?ت شت?چ? ب??م و ب?رب?ست?? دروست ب??م، ر?نگ? دوا ب??و? ?اخود ئ?وان پ?ش ئ?و بگ?ن? ج? ...(د?نگ? د?رگا ل?دان، روونا?? ?ز د?ب?ت و ش?ل?? گو??ش ل? شو?ن?? ل? چوارد?ور? خ?? ب? ن?گ?ران??و? د?خول?ت?و? و روونا? ئاراست? د??ر?ت)

ئ??? ....بروا نا??م س?ر??? شار?وان? لا? ئ?م???؟ چ? د?و?ت؟ ب?ت?واو? گو?م ل?? ن?? ... پ?د???نن .??رو??ا باو?م پ?د???ن?؟ نازانم چ? روود?دات . (روونا?? د?گ?ر?ت?و? ..ش?ل?? گو? نز?? ب?رزا???? دان?شتو? ب? د?نگ?و? د??خو?ن?ت?و? و لاپ?ر??ان ???د?دات?و?) باس? خ?ش?و?ست? ! (ب?رد?وام د?ب? ر?نگ? ?ات? خ?? جوان بوبم ب??ام ئ?ستا جوانترم ل? ئاو?ن? س??ر? خ?م ?رد ??مان و?ن?? خ?م? ب??ام جوانتر? زان?م ?? شت?? ناب?نر?ت، ب??ام ??ست ب? بوون? د???م . (ر?ژنام??? ???د?دات?و? و ئا???? سارد ??لد???ش?ت و ف??? ل? د?دات د?ست د??ات ب? خو?ندن?و?) .... زانا?ان ب??ان روون ب?ت?و? ?? ???ار? ت??چون? ج?ست?? مندال ل? ?ات? ل? دا??بوون? دا د?گ?ر?ت?و? ب? دوا??وتن? ئافر?تان ل? شوو ?ردن، ب??ام د??ر?ت چار?س?ر ب?ر?ت .....ئافر?تان پ?ش ئ?و?? شوو ب??ن د?توانن مندا??ان بب?ت ... (ر?ژنام??? فر? د?دات و توش? ب?زار? و ش?? بوو?) .

نا ..ناب? ...زانست ب? ش?و???? پ?ش ??وتوو? ?? ع?قل نا?بر? . د?ب?ت ئ?و ر?ژنام??? بشارم?و? ..... نا ن?خ?ر ب?ل?و ب?سوت?نم تا?و باو?م ن??ب?ن?ت و توور? ن?ب?ت ...(??لد?ست?) ب?لام سوتاندن ??وا? شو?ن??? د?بات . ل?وان??? گو????م بخن??ت .. د?ب? ل? شو?ن?? ب?شارم?و? تا?و د?مر?ت . م?ب?ستم ر?ژنام????? د?ب? ل? شو?ن?? ب?ت ??س د?ست? پ? ن?گات. ر?نگ? ئ?ر? باشتر?ن شو?ن ب?چت ل?گ?? مندا د?مر? و وون بب?ت (ل? شو?چن??? د?خول?ت?و? و ل?گ?لچ خ?? قس? د??ات) ... ?ات? ب??ود??? ?اتوو?؟ روو ل? ر?ژنام??? ب??م و داوا? ل?چبوردن? ل? ب??م؟ نا ...نا .. ??شتا زوو? ئ?گ?ر ?ور??م د?بوو، ل? شار?وان? و س?ر?????? ن?د?ترسام، ب?لام ??شتا زوو? . ر?نگ? ئ?ستا نا د?م??? تر ب?ت ...ل?وان??? ئ?ستا ب?ت .. (ل? نز?? ب?رزا????? داد?ن?ش?ت) ئا? ...??ست ب? ماندووبون??? ز?ر د???م د?توانم ??م?? ئارام بگرم ب???و ز?ر?ش ئارام بگرم . ?ار??ان پ?و?ست? ب? ب?رب?ست ???? ب??? پ?و?ست? ب?رب?ست درووست ب??م و چاو?روان? ن???م .

(ل?گ?? د?نگ? ت?ل?ف?ن??? روونا?? ?ز د?ب?ت ش?ل?گول?ش ب? گران? ??لد?ست? و د?ست د?خات? بنا گو?? و??و ئ?و?? ت?ل?ف?ن ب?ات)

- ئ?لو ...ئ?لو ... ب??? ...ب?باش? گو?م ل???

- ب? د?نگ?

- نام?و?ت باس? ئ?و? ب??م

- ب? د?نگ?

- ئا ...ب? ل? ..گولچ???م باش? .تا?و ئ?ستا چاو?روان? د???م ب? ئ?و?? ل? شو?ن??? ش?او? دابن?م .

- ب? د?نگ? .

- م?ب?ستت چ??؟ ت?ن?ا ??? ش?و؟

- ب? د?نگ?

- ئ?نجا ئ?و? چ? پ?و?ست?؟

- ب? د?نگ?

(شو?ن??? روونا? د?ب?ت?و? ل?گ?? د?نگ? ?ارت???ر? د?نگ???ان ?? ل?دان? چر??? ?اتژم?ر? ر?شن و ?ز د?ب?ت?و? ش?ل?? گول?ش ب? ش?و????? ??ستر? د?دو?ت)

ب?لام ??موو شت?? ب?تام بوو? من ب??ار??? پ?ر?ز ??ولد?د?م، ??مو?ان چار?س?ر? ??رزان ب??ا?ان ???? ناب?چت ئ?و ر?گا?? ??رزان ب??ا?ان? بگر?ن? ب?ر ب? گ??شتن ب? ?ار??? پ?ر?ز .. (د?نگ? ت?ل?ف?ن) د?ب?ت د?رگا?? ب??م?و? . (??? ??نگاو د?چَ?ت? پ?ش و ل? شو?ن? خ?? د?و?ست?ت) ناب? من ب???م?و?، ر?نگ? ب? خراپ? ل?م ت? بگات،، ?? د?زان?ت؟ خ?ل? د?ر?و?? شت??ان د?ب?نن و نازانن بن?چ?? ئ?لماس خ??ووز?، ر?ژوو? . (روونا?? ?ز د?ب? ل?گ?ل د?نگ? د?رگا ت?ن?ا شو?ن?? ب? روونا?? د?م?ن??و? ?? ش?ل?? گو?? روونا? ?رد?ت?و?، ??لتروش?او?)

گو?ت ل? بو؟ باو?ت و?? دا??ت? ل? ?اتوو? ??ست ب? ??موو شت?? د??ات . (س?ر? ل?س?ر ز?و? داد?ن?ت و گو?چ???ان? ب?ر ز?و? د???ون) ..ئا? د?نگ? گر???? چ?ند? خ?ش? ?? نا????ت? ل? پ?ناو? مندا ...چ?ند تووند بووم ب?رامب?ر ب? باو?م ..(ب? بار? ئاسا?? خ?? د?گ?ر?ت?و?) نا ..نا د?ب?ت ز?اتر گو? بگرم .(د?گ?ر?ت?و?س?ر ز?و?، ب? د?نگ?، ر?نگ? د?گ?ر?ت) تفووووووووو ..... ئا? ل?م ?ار? ق?ز?وون? . (د?نگ? ت?ل?ف?ن د?ت) ن?خ?ر و??ام ناد?م?و? د?زانم ???? پ??و?ند? د??ات . د?ب? ئ?و? ?چ? ?اور???م ب?ت مندا?? بوو? . ب??? د?زانم چ? بوو? ر?نگ? ?ور?? ب?ت، ب?لام ب?م ج?ر? چوار مندا? و م?رد? ???? . (ب? د?نگ?) ن?خ?ر ..نا .نا ...??چ ئ?ر?? پ? ناب?م من پ?م خ?ش?، س??ر??ن (زر?د?خ?ن???? در?زنان? د??ات) ر?نگ? ??س?? ن?ب?ت ل? ن?وان?ان دا بتوان? گو?? جوان??? م بپ?ار?ز?ت . (ب? د?نگ?) ل?وان??? ??ب?ت ..?? د?زان?ت ...(??لد?ست?ت?و?) د?ب? ر?ژنام??? بد?زم?و? ....نا نا ناگ?ر?م?و? س?ر ??وا???? من ب?? د?گ?ر?م ت?ن?ا ل?ب?ر ئ?و?? ?? ر?ژنام??? د?م?و?ت خ?م? پ? م?شغول ب??م و ??ند? ?ات ب?س?ر بب?م تا?? ئ?و د?گ?ر?ت?و? .(ب?چ د?نگ????? ??م) ب?لام ر?ژنام?? ترم ???? ل? ?????? تر د?گ?ر?م، ب??ام ئ?و??ان باشتر? د?توانم ?ات??? ز?اتر? پ? ب?وژم .. (??م?? ب? د?نگ?) ب?لام ئ?و??ان ل? ژ?ر د?ستم دا??، ب? دوا گ?ران? ر?ژنام????? تر ل?وان??? ئ?ست?م ب?ت ب??ام چاو?روان? س?ختتر? . ئ?گ?ر ئ?و ر?ژنام? ??لبگرم?و? ل? ??? سو?ان و گ??ان د?بم?و? ب? دوا? ر?ژنام????? تر . ب??? ?ات? چاو?روان? پ? د??وژم .ل? ??چ باشتر? . (ر?ژنام??? ل?س?ر ز?و? ??لد?گر?ت?و? د??خو?ن?ت?و?)) س??رتر?ن ل?دوان? ر?ژنام?وان? (ب? د?نگ? دواتر د??خو?ن?ت?و?) د?ارد????? چاو?روان ن??راو ل?وان??? ...(. ب? د?نگ?) پ??امن?رمان ل? در?ژ?? باس???? ل?گ?ل ش?ل?گو?دا .. (ب? د?نگ? و س?رسورماو?) ئ?و پ?او?? ?چ? ??? ب? سالان??? در?ژ ب? شوو ن?داو?و داخواز?اران? ??ت ?رد?و? ب? ئ?و?? خ?? ب?خواز? (ب? د?نگ? و ل? قو?پ? گر?ان د?دات . (ب?رد?وام د?ب?ت ل? خو?ندن?و? ب? ش?و???? ?? ئاگا? ل?خ?? ن??) د?ربار?? ئ?و پرس?ار?? ?? ب?چ? ئ?و ?ار??ان ?رد ب? ناز?و? ووت? باو?م باو?ر? ب? ??چ ?اسا??? ن?بوو ??موو? ب?س?رما??دار? ناوبرد وو? ?? ??چ با??ان ب? ماف? تا???ان ن?? (د???و?ت? س?ر ئ?ژن? و د?گر?, ماو???? روونا????ان د??وژ?ن?و? و دواتر ت?ن?ا ش?ل?? گو? د?ب?نر?ت ?? د?ست? ناو?ت? ب?ناقاقا? و ??و?? خ? د?رباز ?ردن د?دات و?? بل??ت ب??و?ت پ?ت? س?دار? ل? مل? خ?? ب?ات?و? . ل? چوارد?ور? خ?? د?خول?ت?و? روونا?? ل? ش?و????? بازن??? ز?رد? س?وزباو ل?س?ر ش?ل?? گو?? تا?و د???و?ت? س?ر ئ?ژن??ان? و ?اوار د??ات) خ?ون ...خ?ون ...خ?ون بوو ب??? خ?ون بوو من دلن?ام ئ?و? خ?ون بوو ب? ?چ? ?اور? ?? چا????م گ?را?? و? ن?مزان? وا ب?او د?ب?ت?و? . ئ?و? خ?ون بو ئ?و?ش ل? چا?? خ?م ب?م گ?را??و? (?اوار د??ات) ب?ل?و گ?ل? بوو، گ?مژ??? بوو . (روونا?? د?ب?ت? بازن????? ?ز و ش?ل?? گو? ل? د?ور? خ?? د?سور?ت?و? و? ? ئ?و?? ب? دوا? شت?? دا بگ?ر?ت، ??لا?? و ماندوبوون? پ?و? د?ار? ر?نگ? ??لبزر?او? و جوان? ن?ماو? ب? قورس? ??لد?ست? و ب? چرپ? د?دو?) ??چ ??وا??? ب? ?اتن? ن?ماو? د?ب? ب?ر ل? چار?س?ر? گونجاو ب??م?و?، خ?زگ??ان بوون ب? و??م و وو??ن?، د?ب? ر?ژنام??? بد?زم?و?، ئ?مر? ??چ چار?س?ر? گونجاوم ب? د?ست ن???وت، ز?اتر ل? ن?و ?اتژم?ر ر?ت بوو، ئا ?...?? ?ات??? ز?ر بوو، ن?و ?اتژم?ر ! . ر?نگ? ل?و ما?و???دا خ?ل?ان?? مردبن و بازار??ان و پار?ش گ?را ب?ت، من?ش ??ر ناخ? خ?م د?خ?م?و? . (پاش گ?ران??? ??م ر?ژنام??? د?د?ز?ت?و?، ل? نز?? ب?رزا???? داد?ن?ش?ت د?ست د??ات ب? خو?ندن?و?) ?ردار? پ?ت?ن? د?ست?رد وا? ل? ز?ر ئافر?تان ?ردو? ?? ببن? خاو?ن مندا?? ت?ندروست و سم?ل گ?ور? ?? باز بتوان? ل?س?ر سم?ل?نان بن?ش? . ??تا?و ئ?و ?چان?? ?? ??شتا شو?ان ن??ردو? د?توانن ببن ب? خاو?ن مندا? ب? و ر?نگ و ش?و???? ?? خ??ان د??ان?و?ت . (داد?ن?ش? و ب?ر د??ات?و? ب? چرپ?و? د?دو?ت ب??? ئ?ستا و پاش ئ?و ??موو ?ات?? ب?س?ر چوو مندالم د?ب?ت . ئ?و? ??متر?ن شت? ?? بتوان? پار?زگار? ل? گو????م ب?ات ب? ئ?و?? پ?ش??ش? باو?? ب??م . ?ا ب? خ?? پار?زگار? ل? د??ات و د??ب?خش?ت? ??ر ??س?? ?? خ?? ب??و?ت . گرنگ ن?? باو?? ??ب?ت، گرنگ بوون? خ???ت? . (ب? ش?و????? ??ستر? پ?د???ن? و ر?ژنام??? د?خو?ن?ت?و? . ئ?و? ز?ر? ناو?ت، ئ?و?? گرنگ? داوا?ار ب??و?ت پار?زگار? ل? ?چ?ن? خ?? ب?ات . (ر?ژنام??? دوور فر?د?دات و ?اوار د??ات) ناتوانم ...ناتوانم . (ب?ر?و و?ن??? د?چ?ت) . دا??? من ??شتا من ?چم باو?ر ب? خ?ون??ان م??? ... دا??? . (ب? توند? ل? د?رگا د?در? خ?ر??? د?رگا?? بش??ت، ش?ل?? گو? د?گر?) ب?ل? دا??? گو?ت ل???؟ ئ?وان? د??ان?و?ت من ب?وژن . (ب?ش?و????? ??ستر? پ?د???ن?) دا??? ئ?وان ب? ن?نگ? تاوانبارم د???ن . (توش? ش?? د?ب?) د?ل?ن ?? من دوو گ?انم، (پ?د???ن?) . گو?ت ل? بوو دا???؟ ت?ن?ا ب???? ئ?و?? ?چم وا د???ن .... باو?? .(?اوار د??ات) . ئ?و? ل??دان?و?? خ?ون? خ?ت? ......باو?? .. (ق?پاغ? ب?رزا????? ??لد?گر?ت و خ?? ل? ناو چا???? ح?شار د?دات، د?نگ? ل?دان? توند? د?رگا تا?و د?ش??ت ل?گ?ل د?نگ? گ?ر? لاوژ???? .

 

ترجمة : رسل?مان گ??ا??

 

.........................

??تا??

?-??-????

ت?ب?ن?/ دوا? و?رگرتن? ر?زام?ند? نوس?ر و?رگ?ردراو?ت?و? س?ر زمان? ?ورد?

* ل? لاپ?ر?? تا?ب?ت? نووس?ر ل? ت?ر? ??م??ا??ت? ف??سبوو? و?رگ?راو?

 

 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2244 الأحد 14 / 10 / 2012)

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 2231 المصادف: 2012-10-14 13:35:19